ASRS

Warehouse Systems เป็นระบบที่ประกอบด้วยชั้นวางสินค้า  เป็นโครงสร้างเหล็กเป็นช่องจัดเก็บสินค้าเป็นชั้นๆซ้อนกันในแนวดิ่ง และมีอุปกร์ที่เรียกว่าเครน วิ่งเคลื่อนที่ได้ในแนวราบและแนวดิ่งเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและนำสินค้าออกมาจากชั้นวาง โดยการใช้ระบบควบคุมคลังสินค้า Warehouse Control System  และระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System

https://www.youtube.com/watch?v=PTUHyOEE0SU

Description

Warehouse Systems เป็นระบบที่ประกอบด้วยชั้นวางสินค้า  เป็นโครงสร้างเหล็กเป็นช่องจัดเก็บสินค้าเป็นชั้นๆซ้อนกันในแนวดิ่ง และมีอุปกร์ที่เรียกว่าเครน วิ่งเคลื่อนที่ได้ในแนวราบและแนวดิ่งเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและนำสินค้าออกมาจากชั้นวาง โดยการใช้ระบบควบคุมคลังสินค้า Warehouse Control System  และระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System

https://www.youtube.com/watch?v=PTUHyOEE0SU

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ASRS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment