Showing the single result

SPJ W – FR SERIES

เครื่องพันสินค้าหรือเครื่องพันฟิล์มพาเลท อัตโนมัติ SPJ W – FR  SERIES

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท wrapping machine เครื่องใหม่และมือสอง ให้บริการขาย ให้เช่า รับซ่อมแลกเปลี่ยนเครื่องพันสินค้ามือสองเครื่องพันพลาสติกมือสอง

เครื่องพันฟิล์มพาเลท แบบอัตโนมัติจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย ราคาถูก และขายส่งเครื่องพันพาเลท  เหมาะกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่นพันสินค้ากล่อง พันสินค้ากระป๋อง พันสินค้ากระสอบ ถัง ม้วน ฯลฯ
https://www.youtube.com/watch?v=jBpJssI7MBY