Showing the single result

SPJ- TF SERIES(Tray fermer)

จากโรงงานผู้ผลิต ใช้สำหรับพับขึ้นรูปกล่องลูกฟูกและกระดาษแข็งทั่วไป เครื่องพับขึ้นรูปกล่องถาดสำหรับบรรจุสินค้าใช้งานแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง  ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและพับขึ้นรูปกล่อง ลดเวลาในการพับขึ้นรูปกล่องถาดบรรจุสินค้า ใช้PLC& HMI
https://www.youtube.com/watch?v=anlKxrr1wCw&t=17s